Dodaj obrazy do projektu

Ekran importowania pozwala na dodanie obrazów do tworzonego projektu wideo. Ekran został opracowany z myślą o uproszczeniu nawigowania między napędami i folderami komputera oraz poprawnego wyboru obrazów.

W lewej części ekranu znajduje się drzewo folderów. Dostępne obrazy są widoczne dla wybranego folderu w środkowej części ekranu. Wszystkie obrazy są automatycznie pogrupowane według różnych kryteriów. Niektóre parametry służące do konfigurowania tych kryteriów mogą być wyregulowane w prawej części ekranu.

Każdy zbiór nagłówków posiada ogólny zestaw informacji:

 • liczba klatek w sekwencji
 • przerwa pomiędzy przechwyconymi klatkami
 • Wielkość obrazu
Importuj obrazy do projektu filmu poklatkowego.

Obsługiwane formaty obrazów

Time-Lapse Tool importuje następujące formaty obrazów:

 • JPEG
 • PNG
 • BMP
 • GIF (tylko pojedyncza klatka)

Uwaga: Program time lapse na razie nie obsługuje żadnego formatu RAW.

Ustawienia importowania obrazów Time-Lapse Tool

Import settings

Dzięki domyślnym ustawieniom program grupuje wszystkie obrazy w wybrany folder oraz w pojedynczy zestaw.

Sprawdzanie PODFOLDERY również umieszcza zestawy obrazów z pudkatalogów. Ta opcja może uprościć szukanie określonych zestawów obrazów ponieważ miniaturki dla kluczowych obrazów w zestawie są widoczne.

Domyślnie najnowsze obrazy są wyświetlane u góry listy. Zaznacz pole PORZĄDEK CHRONOLOGICZNY, aby wyświetlić zestawy w porządku chronologicznym.

WYŚWIETLANIE CZASU suwak upraszcza grupowanie obrazów w przerwach pomiędy ujęciami. Minimalna wartość (NIC) informuje program, żeby pogrupować wszystkie obrazy w jeden zestaw. Ustawienie większej wartości suwakiem powoduje dzielenie w oparciu o czas, w którym zostały stworzone. Jeżeli przerwa pomiędzy ujęciami obrazów w sekwencji jest zbyt długa to wybrany zostaje kolejny zestaw obrazów.

UWAGA: Jeżeli dwa obrazy mają różne wymiary to zostaną pogrupowane w oddzielny zestaw w trybie time-splitting.

Jeżeli liczba klatek w wyszukiwanej sekwencji jest znana wtedy suwakiem MIN DŁUGOŚĆ można ustawić filtrowanie mniejszej liczby obrazów.

Użycie opcji PODFOLDERY może znacząco zwiększyć czas przetwarzania, jeżeli wybrany folder posiada rozbudowaną hierarchię podfolderów z dużą ich ilością.

Kiedy suwak WYŚWIETLANIE CZASU zmienia się ze stanu NIC program sprawdza czas wykonania każdego obrazu i stopień przetworzenia. Nawet jeżeli program zapamięta sprawdzone wyniki dostęp do pierwszego folderu może trochę potrwać

Jeżeli dzielenie obrazów w zestawy trwa dłużej wskaźnik postępu jest widoczny. Jednak ten wskaźnik nie blokuje możliwości ustawiania kryteriów filtrowania lub anulowania importowania.

Aby dodać zestaw obrazów do projektu time-lapse powinien on zostać zaznaczony w środkowej części, a następnie należy wcisnąć przycisk IMPORTUJ JAKO SEKWENCJĘ.

Można również wybrać wiele zestawów przy użyciu Ctrl+kliknięcie zamiast importować je wszystkie do jednego projektu. Każdy wybrany zestaw jest dodawany jako oddzielna sekwencja obrazów w projekcie.

Time-Lapse Tool wczytuje obrazy do Podglądu Importowanych Obrawów

Porady i uwagi dotyczące importowania

 • Nośniki wymienne nie są widoczne w tym drzewie. Jeżeli chcesz dodać do projektu obrazy z klucza USB lub czytnika pamięci to powinieneś wpierw skopiować je na lokalny dysk twardy. Potem można importować obrazy do projektu.
 • Time-lapse maker odświeży listę dostępnych obrazów, kiedy wybranie zostanie inny folder znajdujący się w drzewie lub dowolne parametry importowania zostaną zmienione.
 • Przed zastosowaniem innych kryteriów obrazy, w każdym z folderów, są posegregowane według nazwy. Ale segregowanie uwzględnia również "index" obrazów. Indeks oznacza liczby na końcu nazwy pliku obrazu. Pozwala to efektywnie posortować obrazy importowane przez Windows z kamery do folderu. Tj. obrazy są posortowane w sposób następujący image_001.jpg, image_002.jpg, ... image_999.jpg, image_1000.jpg
 • Program ignoruje bardzo małe (mniejsze niż 8192 bajtów) obrazy dla dowolnego zestawu.

Projekty Pomoc  Efekty Wideo