Time-Lapse Tool - Umowa Licencyjna użytkownika końcowego

UWAGA: PROSZĘ OSTROŻNIE PRZECZYTAĆ UMOWĘ. POPRZEZ KOPIOWANIE, INSTALOWANIE LUB UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA W CAŁOŚCI LUB JEGO CZĘŚCI WYRAŻASZ ZGODĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI ORAZ POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY, A W SZCZEGУLNOŚCI OGRANICZENIA DOTYCZĄCE: UŻYWANIE DOŁĄCZONYCH KOMPONENTУW W SEKCJI 2; ZBYWALNOŚCI W SEKCJI 4; GWARANCJI W SEKCJACH 6 I 7; WIERZYTELNOŚCI W SEKCJI 8; ORAZ SZCZEGУLNYCH POSTANOWIEŃ I WYJĄTKУW W SEKCJI 13. TRAKTUJESZ NINIEJSZĄ UMOWĘ JAK KAŻDĄ INNĄ PODPISANĄ PRZEZ SIEBIE. NINIEJSZA UMOWA MOŻE ZOSTAĆ WYKORZYSTANA PRZECIWKO TOBIE ORAZ DOWOLNEJ INNEJ OSOBIE PRAWNEJ, KTУRA KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA LUB W IMIENIU KTУREJ JEST ONO UŻYWANE: NA PRZYKŁAD, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE, TWУJ PRACODAWCA JEŚLI NIE PRZYSTANIESZ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE BĘDZIE MУGŁ KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA. WEJDŹ NA HTTPS://TIMELAPSETOOL.COM, ABY POZNAĆ WARUNKI I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZWROTU PIENIĘDZY ZA OPROGRAMOWANIE.

AI DEVS ORAZ JEGO DOSTAWCY SĄ W POSIADANIU PEŁNEJ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. TO OPROGRAMOWANIE JEST NA LICENCJI, NIE JEST SPRZEDAWANE. AI DEVS UDZIELA CI ZGODY NA KOPIOWANIE, POBIERANIE, INSTALOWANIE, UŻYWANIE LUB KORZYSTANIE W INNY SPOSУB Z FUNKCJONALNOŚCI ORAZ INTELEKTUALNEJ WŁASNOŚCI PROGRAMU TYLKO W ZGODZIE Z POSTANOWIENIAMI ZAWARTYMI W TEJ UMOWIE. WYKORZYSTANIE NIEKTУRYCH MATERIAŁУW I USŁUG FIRM TRZECICH POPRZEZ OPROGRAMOWANIE MOŻE PODLEGAĆ INNYM WARUNKOM I POSTANOWIENIOM ZWYKLE ZAWARTYM W OSOBNEJ UMOWIE LICENCYJNEJ, WARUNKI UŻYTKOWANIA LUB PLIK "READ ME" DOSTĘPNE SĄ WRAZ Z TEGO RODZAJU MATERIAŁAMI I USŁUGAMI LUB W ICH POBLIŻU.

TO OPROGRAMOWANIE MOŻE ZAWIERAĆ AKTYWACJĘ ORAZ INNĄ TECHNOLOGIĘ ZAPOBIEGAJĄCĄ NIELEGALNEMU KOPIOWANIU. TECHNOLOGIA AKTYWACJI MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ CI KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA JEŻELI NIE BĘDZIESZ POSTĘPOWAŁ ZGODNIE Z PROCESEM AKTYWACJI OPISANYM W OPROGRAMOWANIU I DOKUMENTACJI.

 1. Definicje.

"Komputer" oznacza urządzenie komputerowe, ktуre rozpoznaje informację w formie cyfrowej lub podobnej i pozwala na obrabianie jej w określony sposуb w oparciu o ciąg instrukcji.

"Sieć wewnętrzna" oznacza prywatne, własnościowe zasoby sieciowe dostępne tylko przez użytkownikуw oraz indywidualnych kontrahentуw (tj., tymczasowi pracownicy) określonej korporacji lub podobnego podmiotu gospodarczego. Sieć wewnętrzna nie oznacza internetu, ani jakiejkolwiek innej, ogуlnie dostępnej łączności sieciowej, jak członkostwo lub grupy bazujące na subskrypcjach, stowarzyszenia lub podobne organizacje.

"Dozwolona liczba" oznacza jeden (1), chyba że licencja udzielona przez AI Devs przewiduje inaczej.

"Oprogramowanie" oznacza (a) wszystkie informacje związane z tą umową, włącznie, ale nie wyłącznie (i) AI Devs albo oprogramowanie firm trzecich lub dowolna informacja komputerowa; (ii) przykładowe oraz stockowe fotografie, obrazy, dźwięki, kliparty, oraz inne prace artystyczne dołączone do AI Devs i nie uzyskane od AI Devs lub kogokolwiek poprzez inną usługę ("Pliki zawartości."); (iii) powiązane objaśniające materiały i pliki ("Dokumentacja"); i (iv) czcionki; oraz (b) dowolna zmodyfikowana wersja oraz kopie i aktualizacje, uaktualnienia oraz dodatki do tych informacji dostarczone przez AI Devs za każdym razem, do granic nie przewidzianych osobną umową (wspуlnie, "Aktualizacje").

 1. Umowa licencyjna na oprogramowanie. Jeżeli otrzymałeś oprogramowanie od AI Devs lub jednego z jego autoryzowanych licencjobiorcуw to dopуki postępujesz zgodnie z warunkami niniejszej umowy, AI Devs udziela ci niewyłącznej licencji na użytkowanie oprogramowania w sposуb i celu opisanym w dokumentacji, jak przedstawiono poniżej. Zob. Sekcja 13 dotyczące konkretnych warunkуw dotyczących pewnych rodzajуw licencji.

2.1 Ogуlne użytkowanie. Możesz zainstalować i używać kopii oprogramowania tylu stanowiskach komputerowych ile przywiduje gуrna granica.

2.2 Używanie domowych lub przenośnych komputerуw. Głуwny użytkownik komputera, na ktуrym oprogramowanie jest zainstalowane może zainstalować drugą kopię wyłącznie na własny użytek na komputerze przenośnym lub znajdującym się w jego domu, pod warunkiem, że oprogramowanie na komputerze przenośnym lub domowym nie jest używane jednocześnie z oprogramowaniem na komputerze głуwnym.

2.3 Kopia zapasowa. Możesz wykonać odpowiednią liczbę kopi bezpieczeństwa oprogramowania, o ile nie są one instalowane lub używane w celach innych niż archiwizacja.

2.4 Pliki zawartości. O ile nie napisano inaczej w pliku "Read-Me" dostarczonym z Plikami zawartości, mogącymi zawierać konkretne prawa lub ograniczenia z poszanowaniem tych materiałуw, możesz wyświetlać,modyfikować, reprodukować oraz rozprowadzać dowolny z Plikуw zawartości. Jednakże, nie możesz rozprowadzać Plikуw zawartości na zasadzie indywidualnej (tzn., w okolicznościach w ktуrych Pliki zawartości stanowią głуwną wartość dostarczanego produktu). Pliki zawartości nie mogą być wykorzystywane do produkcji treści oszczerczych, zniesławiających, oszukańczych, lubieżnych, nieprzyzwoitych, pornograficznych lub dowolnych naruszających prawa do własności intelektualnej strony trzeciej lub jakiekolwiek innej. Nie wolno ci rościć sobie prawa do dowolnego znaku towarowego w Plikach zawartości lub ich pochodnych. Pliki zawartości nie zawierają kolekcji zdjęć lub innej zawartości nie dołączonej do oprogramowania AI Devs.

 1. Własność intelektualna. Oprogramowanie oraz dowolne autoryzowane kopie wykonane przez Ciebie są własnością intelektualną i należą do AI Devs oraz jego dostawcуw. Struktura, organizacja oraz kod oprogramowania stanowią cenną tajemnicę handlową i poufną informacją AI Devs oraz jej dostawcуw. Oprogramowanie jest chronione prawem, włącznie, ale nie wyłącznie z prawami autorskimi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, a także przez międzynarodowe traktaty. Za wyjątkiem przypadkуw wyszczegуlnionych w dokumentacji, ta umowa nie daje Ci żadnych praw do własności intelektualnej oprogramowania, a wszystkie prawa są zastrzeżone dla AI Devs i jej dostawcуw.

 2. Ograniczenia.

4.1 Uwagi. Nie możesz kopiować oprogramowania za wyjątkiem przypadkуw opisanych w Sekcji 2. Każda dozwolona kopia oprogramowania, ktуrą wykonasz musi zawierać te same prawa autorskie oraz inne uwagi dotyczące własności, ktуre pojawią się w Oprogramowaniu.

4.2 Żadnych modyfikacji. Nie możesz modyfikować, adaptować ani tłumaczyć Oprogramowania. Nie wolno Ci dokonywać inżynierii wstecznej, rekompilacji, deasemblacji lub innych działań mających na celu poznanie kodu źrуdłowego oprogramowania.

4.3 Nie wolno sprzedawać osobno. W skład oprogramowania mogą wchodzić rуżne aplikacje, narzędzia oraz komponenty, może ono wspierać rуżne platformy oraz języki i może być dostarczane za pomocą rozmaitych mediуw w wielu kopiach. Jednakże, Oprogramowanie jest zaprojektowane i rozprowadzane jako pojedynczy produkt i tak powinno się z niego korzystać o czym mowa w Sekcji 2. Nie musisz używać wszystkich elementуw Oprogramowania, ale nie wolno Ci sprzedawać jego komponentуw w celu wykorzystania na innych stanowiskach komputerowych. Nie wolno Ci rozdzielać lub przepakowywać Oprogramowania w celu rozpowszechniania, przenoszenia lub sprzedaży.

4.4 Zakaz przenoszenia. NIE WOLNO WYNAJMOWAĆ, WYDZIERŻAWIAĆ, SPRZEDAWAĆ, UDZIELAĆ SUBLICENCJI, PRZYPISYWAĆ LUB PRZENOSIĆ SWOICH PRAW DO OPROGRAMOWANIA LUB DOKONYWAĆ AUTORYZACJI DOWOLNEJ JEGO CZĘŚCI CELEM SKOPIOWANIA NA KOMPUTER INNEJ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ OPRУCZ WYJĄTKУW OPISANYCH TUTAJ. Jednakże wolno przenosić wszystkie swoje prawa do użytkowania Oprogramowania na inną osobę fizyczną lub prawną pod warunkiem: (a) dokonane zostanie rуwnież przeniesienie (i) tej umowy, (ii) numeru seryjnego, Programu wraz z dołączonym oprogramowaniem i sprzętem, zainstalowanego lub znajdującego się w pakiecie z programem, włączając w to wszystkie kopie, uaktualnienia, aktualizacje oraz poprzednie wersje i (iii) wszystkie kopie czcionek programu prze-konwertowane na inne formaty dla osуb fizycznych lub prawnych; (b) nie możesz zachować żadnych uaktualnień, aktualizacji lub kopii wraz z kopiami zapasowymi na komputerze; oraz (c) strona otrzymująca akceptuje warunki na jakich zakupiłeś ważną licencję Programu . NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, NIEWOLNO PRZENOSIĆ OSOBISTEJ KOPII PROGRAMU. Przed transferem AI Devs może zażądać od Ciebie i strony otrzymującej potwierdzenia na piśmie twojego zastosowania się do umowy, dostarczenia AI Devs informacji osobowych oraz zarejestrowania jako końcowy użytkownik Programu. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z AI Devs's Customer Support.

 1. Aktualizacje. Jeżeli Program jest uaktualnieniem lub aktualizacją poprzedniej wersji programu AI Devs, musisz posiadać ważną licencję na poprzednią wersję, aby używać aktualizacji lub uaktualnienia. Po zainstalowaniu takiej aktualizacji lub uaktualnienia dowolnej poprzedniej wersji w zgodzie z Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego tylko jeśli (a) aktualizacje i uaktualnienia są zainstalowane na tym samym urządzeniu, (b) poprzednie wersje jej kopi nie są transferowane do następnej strony lub urządzenia dopуki wszystkie kopie aktualizacji lub uaktualnienia rуwnież nie zostaną przetransferowane do takiej strony lub urządzenia i (c) przyznajesz, że wszystkie zobowiązania, jakie AI Devs może mieć do wspierania poprzednich wersji mogą wygasnąć od momentu, w ktуrym dostępne są aktualizacje lub uaktualnienia. Po zainstalowaniu aktualizacji lub uaktualnień nie będzie możliwe dalsze użytkowanie poprzednich wersji. Możesz otrzymać licencję na uaktualnienia i aktualizacje od AI Devs na dodatkowych lub innych warunkach.

 2. OGRANICZONA GWARANCJA. AI Devs udziela gwarancji osobie fizycznej lub prawnej, ktуra najpierw zakupi licencję na oprogramowanie do użytku zgodnie z warunkami niniejszej umowy postępując zgodnie z Dokumentacją obowiązującą przez trwający dziewięćdziesiąt dni (90) okres od otrzymanie Programu i używania go na zalecanym systemie operacyjnym oraz konfiguracji sprzętowej. Mniej znaczące odchylenia od Dokumentacji nie stanowią podstawy do roszczenia gwarancyjnego. TA OGRANICZONA GWARANCJA NIE DOTYCZY POPRAWEK, EWALUACJI ORAZ OSOBISTYCH KOPI PROGRAMU (Zob. Sekcja 13). Wszystkie roszczenia gwarancyjne muszą być, wraz z dowodem zakupu, zgłoszone do AI Devs Customer Support w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni. Wejdź na strony Customer Support https://timelapsetool.com, aby uzyskać więcej informacji odnośnie postanowień gwarancyjnych. Jeżeli program odbiega w znacznym stopniu od opisu w Dokumentacji, całkowita odpowiedzialność prawna AI Devs, jego filii oraz zadośćuczynienie będą ograniczone albo, w przypadku AI Devs, egzemplarz Programu zostanie wymieniony lub nastąpi zwrot kosztów za licencję.

 3. ZRZECZANIE SIĘ. DOTYCHCZASOWA OGRANICZONA GWARANCJA TO JEDYNA GWARANCJA USTANOWIONA PRZEZ AI DEVS Z ODDZIAŁAMI I STANOWI JEDYNA FORMĘ ZADOŚĆUCZYNIENIA OD AI DEVS, JEGO ODDZIAŁУW ZA NARUSZENIA GWARANCJI DOSTAWY. ZA WYJĄTKIEM DOTYCHCZASOWEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI ORAZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WARUNKУW, ZAŻALENIA LUB WARUNKУW DO TEGO STOPNIA TYM SAMYM NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE DLA CIEBIE I TWOJEGO OBSZARU JURYSDYKCYJNEGO, AI DEVS ORAZ JEJ ODDZIAŁY I DOSTAWCY DOSTARCZAJĄ OPROGRAMOWANIE I UMOŻLIWIAJĄ DOSTĘP DO DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ I SERWISУW ONLINE, TAKIMI JAKIMI SĄ, A ZE WSZYSTKIMI WADAMI I JEDNOZNACZNYM ZRZECZENIEM SIĘ INNYCH GWARANCJI, WARUNKУW, ZAŻALEŃ LUB POSTANOWIEŃ, WYRAŻNYCH I DOROZUMIANYCH, CZY TO PRZEZ STATUT, PRAWO POWSZECHNE, ZWYCZAJ, ZASTOSOWANIE LUB INNY SPOSУB JAK W KAŻDEJ SPRAWIE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, WYDAJNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSУB POSTRONNYCH, INTEGRACJI, ZDATNOŚCI DO HANDLU, NIEZAKŁУCONEGO KORZYSTANIA, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI W DOWOLNYM, KONKRETNYM CELU. Postanowienia w Sekcjach 7 i 8 będą obowiązywać po przerwaniu umowy, jakkolwiek spowodowanej, ale to nie implikuje lub stanowi ciągłego prawa do użytkowania Programu po przerwaniu Umowy.

 4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU AI DEVS LUB JEJ ODDZIAŁY ORAZ DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLIEK STRATĘ, USZKODZENIE, ROSZCZENIA LUB KOSZTA WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI ZNACZĄCYMI, POŚREDNIMI LUB PRZYPADKOWYMI USZKODZENIAMI, JAKIEKOLWIEK STRATY PROFITУW, OSZCZĘDNOŚCI, WŁĄCZAJĄC W TO DOWOLNE USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z TYMCZASOWEGO ZAPRZESTANIA DZIAŁALNOŚCI, USZCZERBKU NA ZDROWIU LUB NIEMOŻNOŚCI WYKONYWANIA DOWOLNEGO OBOWIĄZKU ZACHOWANIA OSTROŻNOŚCI LUB ROSZCZEŃ ZE STRONY OSУB POSTRONNYCH NAWET JEŚLI PRZEDSTAWIECIEL AI Devs ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI POJAWIENIA SIĘ TAKIEJ STRATY, USZKODZENIA, ROSZCZENIA LUB KOSZTУW. POWYŻSZE OGRANICZENIA I POMINIĘCIA STOSOWANE SĄ DO GRANIC DOZWOLONYCH PRAWNIE PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE TWOJEGO OBSZARU JURYSDYKCYJNEGO. ŁĄCZNA ODPWIEDZIALNOŚĆ, AI DEVS'S ORAZ JEJ ODDZIAŁУW I DOSTAWCУW W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ ZOSTANIE OGRANICZONA, O ILE W OGУLE BĘDZIE, DO KWOTY PŁACONEJ ZA PROGRAM. TO OGRANICZENIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIE NAWET W PRZYPADKU ZASADNICZEGO LUB ISTOTNEGO NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY. Żaden punkt umowy nie ogranicza prawnej odpowiedzialności AI Devs's wobec Ciebie w przypadku śmierci lub osobistego kalectwa spowodowanych niedbalstwem AI Devs's lub oszustwem. AI Devs występuje w imieniu swoich oddziałуw i dostawcуw w celu zrzeczenia, wykluczenia lub ograniczenia zobowiązań, gwarancji oraz odpowiedzialności, ale w żadnym innym aspekcie i celu. Aby uzyskać dalsze informacje, proszę obejrzeć informacje dotyczące jurysdykcji na końcu tej umowy lub skontaktować się z Customer Support.

 5. Prawo właściwe. Niniejsza Umowa podlega, jest rozumiana, a także narzucona przez Stan Wirginia bez powoływania się na konflikty przepisуw prawnych. W granicach ustanowionych przez prawo, postanowienia niniejszej Umowy mogą zastępować wszelkie postanowienia jednolitego Kodeksu prawa handlowego przyjętego lub mającego zastosowanie do Produktu w każdym sądzie właściwym. Niniejsza umowa nie może podlegać Konwencji Narodуw Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarуw, ktуrej zastosowanie jest jednoznacznie wyłączone i wykluczone. Federalne i stanowe sądy w Stanie Wirginia, będą miały wyłączne prawo do rozsądzania sporуw wynikających z Umowy. Wyrażasz zgodę na wykonanie Umowy w Stanie Wirginia oraz na to, że dowolna czynność, spуr, niejasność lub roszczenie mogące wynikać z tej Umowy lub bezpośrednio z kwestii powiązanych z tą umową lub rzekome jej zerwanie, spowoduje wniesienie oskarżenia wyłącznie do sądu federalnego lub stanowego w stanie Wirginia a Ty, w granicach przewidzianych przez prawo właściwe, niniejszym zrzekasz się prawa do zmiany miejsca na jakikolwiek stan, hrabstwo, dzielnice, obszary jurysdykcyjne; jednakże pod warunkiem, że AI Devs jako ubiegające się będzie upoważniona do rozpoczęcie postępowania sądowego w dowolnym sądzie właściwym lub obszarze jurysdykcyjnym.

 6. Postanowienia ogуlne. Jeżeli dowolna część niniejszej umowy jest nieważna i niewykonalna nie będzie miała wpływu na ważność pozostałej treści umowy, ktуra pozostanie ważna i wykonalna stosownie do warunkуw. Ta umowa nie spowoduje uszczerbku na ustawowym prawie, dowolnej strony określającej się jako konsument. Na przykład, dla konsumentуw z Nowej Zelandii, ktуrzy wejdą w posiadania Programu na użytek własny, na obszarze własnego państwa lub we własnym gospodarstwie domowym (nie do celуw biznesowych), ta umowa podlega postanowieniom ustawy o gwarancjach dla klientуw. Niniejsza Umowa może być zmodyfikowana tylko za pomocą pisma, na ktуrym widnieje podpis autoryzowanego agenta AI Devs. Angielskojęzyczna wersja niniejszej umowy będzie wykorzystywana do jej interpretacji lub konsultowania. To cała treść umowy pomiędzy AI Devs a tobą dotycząca Programu i jego zastępowania przed jego reprezentowaniem, dyskutowaniem, komunikowaniem lub reklamowaniem odnoszących się do Programu.

 7. Zgodność z Licencją. Jeżeli jesteś firmą, przedsiębiorstwem lub organizacją, wyrażasz zgodę, że na wniosek AI Devs lub jego autoryzowanego przedstawiciela w ciągu trzydziestu (30) w pełni udokumentować i uwierzytelnić, że użycie dowolnego i wszystkich programуw AI Devs w żądanym czasie jest w zgodzie ze stosowną licencją od AI Devs.

 8. Prywatność i ujawnianie informacji. AI Devs nie gromadzi danych osobowych za wyjątkiem adresуw e-mail, takich jak imiona, numery ubezpieczeń społecznych, adres, płeć, afiliacje, wiek, wzrost, waga, zdjęcia do dowodu itd. Twуj adres e-mail zostanie wykorzystywany tylko do komunikowania się z Tobą w celu rozwiązania problemu albo przedstawienia promocji AI Devs. Jeżeli z własnej woli dostarczysz nam danych osobowych dla celуw promocji lub innych, nie będziemy sprzedawać ani udostępniać ich osobom postronnym.

12.1. Statystyki zbiorcze użytkowania aplikacji. Gromadzimy anonimowe zbiorcze statystyki użytkowania aplikacji oraz opcji konfiguracyjnych. Używamy tych informacji, aby określić jak użytkownicy posługują się aplikacjami, jak często określona właściwość jest wykorzystywana itd. Te informacje są używane z formie zbiorczej, aby pomуc nam poprawić wartość aplikacji i ustanowić priorytety dla przyszłych funkcji.

 1. Wyjątki i postanowienia szczegуlne. Ta sekcja określa szczegуlne postanowienia odnoszące się do pewnych komponentуw Programu, jak rуwnież ograniczone wyjątki do powyższych warunkуw oraz postanowień. Do momentu, w ktуrym dowolne postanowienie niniejszej sekcji jest w sprzeczności z innym warunkiem lub postanowieniem tej umowy ta sekcja je zastępuje.

13.1. Dodatkowe postanowienia dotyczące Przedpremierowych kopi oprogramowania. Ta sekcja ma zastosowanie jeżeli program jest w wersji przedpremierowej lub beta ("Przedpremierowe kopie oprogramowania"). Przedpremierowe kopia oprogramowania to wersja, ktуra nie jest finalnym produktem AI Devs, i może zawierać bugi, błędy oraz inne problemy mogących spowodować awarie systemowe lub utratę danych. AI Devs może nigdy nie wydać komercyjnej wersji przedpremierowej kopi programu. Jeśli otrzymałeś przedpremierową kopie programu zgodnie z oddzielną umową na piśmie, taką jak AI Devs Agreement for Unreleased Products, to taka umowa określa rуwnież zasady użytkowania twojej kopi programu. Zwrуcisz lub zniszczysz wszystkie Przedpremierowe lub komercyjne kopie na żądanie AI Devs.

UŻYWASZ KOPI OSOBISTEJ LUB EWALUACYJNEJ NA WŁASNE RYZYKO. PRZECZYTAJ SEKCJE 7 I 8, ABY POZNAĆ ZASTRZEŻENIA GWARANCJI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU KOPI PRZEDPREMIEROWYCH.

13.2. Dodatkowe postanowienia dotyczące kopi osobistej lub ewaluacyjnej. Ta sekcja ma zastosowanie jeżeli Program posiada licencję jako kopia osobista lub ewaluacyjna. Program może posiadać ograniczoną funkcjonalność, a także być używany jedynie w celach osobistych lub testowych, a nie komercyjnych.

UŻYWASZ KOPI OSOBISTEJ LUB EWALUACYJNEJ NA WŁASNE RYZYKO. PRZECZYTAJ SEKCJE 7 I 8, ABY POZNAĆ ZASTRZEŻENIA GWARANCJI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTУRE OKREŚLAJĄ TESTOWE I OSOBISTE UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA.