Umowa Licencyjna użytkownika końcowego - Time-Lapse Tool

UWAGA DLA UŻYTKOWNIKA: PROSZĘ OSTROŻNIE PRZECZYTAĆ UMOWĘ. POPRZEZ KOPIOWANIE, INSTALOWANIE LUB UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA W CAŁOŚCI LUB JEGO CZĘŚCI WYRAŻASZ ZGODĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI ORAZ POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY, A W SZCZEGÓLNOŚCI OGRANICZENIA DOTYCZĄCE: UŻYWANIA ZAWARTE W SEKCJI 2; ZBYWALNOŚCI W SEKCJI 4; GWARANCJI W SEKCJACH 6 I 7; WIERZYTELNOŚCI W SEKCJI 8; ORAZ SZCZEGÓLNYCH POSTANOWIEŃ I WYJĄTKÓW W SEKCJI 13. WYRAŻASZ ZGODĘ NA TRAKTOWANIE TEJ UMOWY JAK KAŻDEJ INNEJ PODPISANEJ PRZEZ CIEBIE. NINIEJSZA UMOWA MOŻE ZOSTAĆ WYKORZYSTANA PRZECIWKO TOBIE ORAZ DOWOLNEJ INNEJ OSOBIE PRAWNEJ, KTÓRA KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA LUB W IMIENIU KTÓREJ JEST ONO UŻYWANE: NA PRZYKŁAD, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE, TWÓJ PRACODAWCA. JEŚLI NIE PRZYSTAJESZ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE KORZYSTAJ Z TEGO OPROGRAMOWANIA. WEJDŹ NA HTTPS://TIMELAPSETOOL.COM, ABY POZNAĆ WARUNKI I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZWROTU PIENIĘDZY ZA OPROGRAMOWANIE.

AVWARE ORAZ JEGO DOSTAWCY SĄ W POSIADANIU PEŁNEJ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. TO OPROGRAMOWANIE JEST NA LICENCJI, NIE JEST SPRZEDAWANE. AVWARE ZEZWALA NA KOPIOWANIE, POBIERANIE, INSTALOWANIE, UŻYWANIE LUB KORZYSTANIE W INNY SPOSÓB Z FUNKCJONALNOŚCI ORAZ INTELEKTUALNEJ WŁASNOŚCI PROGRAMU TYLKO W ZGODZIE Z POSTANOWIENIAMI ZAWARTYMI W TEJ UMOWIE. WYKORZYSTANIE NIEKTÓRYCH MATERIAŁÓW I USŁUG FIRM TRZECICH WŁĄCZONYCH W OPROGRAMOWANIE LUB DO KTÓRYCH UZYSKANO DOSTĘP Z JEGO POMOCĄ, MOŻE PODLEGAĆ INNYM WARUNKOM I POSTANOWIENIOM ZWYKLE ZAWARTYM W OSOBNEJ UMOWIE LICENCYJNEJ, WARUNKI UŻYTKOWANIA LUB PLIK "READ ME" DOSTĘPNE SĄ WRAZ Z TEGO RODZAJU MATERIAŁAMI I USŁUGAMI LUB W ICH POBLIŻU.

TO OPROGRAMOWANIE MOŻE ZAWIERAĆ AKTYWACJĘ PRODUKTU ORAZ INNĄ TECHNOLOGIĘ ZAPOBIEGAJĄCĄ NIELEGALNEMU KOPIOWANIU. TECHNOLOGIA AKTYWACJI MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ CI KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA JEŻELI NIE BĘDZIESZ POSTĘPOWAŁ ZGODNIE Z PROCESEM AKTYWACJI OPISANYM W OPROGRAMOWANIU I DOKUMENTACJI.

1. Definicje.

"Komputer" oznacza urządzenie komputerowe, które rozpoznaje informację w formie cyfrowej lub podobnej i pozwala na obrabianie jej w określony sposób w oparciu o ciąg instrukcji.

"Sieć wewnętrzna" oznacza prywatne, własnościowe zasoby sieciowe dostępne tylko przez użytkowników oraz indywidualnych kontrahentów (np., tymczasowi pracownicy) określonej korporacji lub podobnego podmiotu gospodarczego. Sieć wewnętrzna nie oznacza internetu, ani jakiejkolwiek innej, ogólnie dostępnej łączności sieciowej, jak członkostwo lub grupy bazujące na subskrypcjach, stowarzyszenia lub podobne organizacje.

"Dozwolona liczba" oznacza jeden (1), chyba że licencja udzielona przez AVWARE przewiduje inaczej.

"Oprogramowanie" oznacza (a) wszystkie informacje związane z tą umową, włącznie, ale nie wyłącznie (i) AVWARE albo oprogramowanie firm trzecich lub dowolna informacja komputerowa; (ii) przykładowe oraz stockowe fotografie, obrazy, dźwięki, kliparty, oraz inne prace artystyczne dołączone do AVWARE i nie uzyskane od AVWARE lub kogokolwiek poprzez inną usługę ("Pliki zawartości."); (iii) powiązane objaśniające materiały i pliki ("Dokumentacja"); i (iv) czcionki; oraz (b) dowolna zmodyfikowana wersja oraz kopie i aktualizacje, uaktualnienia oraz dodatki do tych informacji dostarczone przez AVWARE za każdym razem, do granic nie przewidzianych osobną umową (wspólnie, "Aktualizacje").

2. Umowa licencyjna na oprogramowanie. Jeżeli otrzymałeś oprogramowanie od AVWARE lub jednego z jego autoryzowanych licencjobiorców to dopóki postępujesz zgodnie z warunkami niniejszej umowy, AVWARE udziela ci niewyłącznej licencji na użytkowanie oprogramowania w sposób i celu opisanym w dokumentacji, jak przedstawiono poniżej. Zob. Sekcję 13 dotyczącą konkretnych klauzuli dotyczących pewnych rodzajów licencji.

2.1. Ogólne użytkowanie. Możesz zainstalować i używać kopii oprogramowania na tylu stanowiskach komputerowych ile przywiduje górna granica.

2.2 Używanie domowych lub przenośnych komputerów. Główny użytkownik komputera, na którym oprogramowanie jest zainstalowane może zainstalować drugą kopię wyłącznie na własny użytek na komputerze przenośnym lub znajdującym się w jego domu, pod warunkiem, że oprogramowanie na komputerze przenośnym lub domowym nie jest używane jednocześnie z oprogramowaniem na komputerze głównym.

2.3 Kopia zapasowa. Możesz wykonać odpowiednią liczbę kopi bezpieczeństwa oprogramowania, o ile nie są one instalowane lub używane w celach innych niż archiwizacja.

2.4 Pliki zawartości. O ile nie napisano inaczej w pliku "Read-Me" dostarczonym z Plikami zawartości, mogącymi zawierać konkretne prawa i ograniczenia z poszanowaniem tych materiałów, możesz wyświetlać,modyfikować, powielać oraz rozprowadzać dowolny z Plików zawartości. Jednakże, nie możesz rozprowadzać Plików zawartości na zasadzie indywidualnej (np., w okolicznościach w których Pliki zawartości stanowią podstawową wartość dostarczanego produktu). Pliki zawartości nie mogą być wykorzystywane do produkcji treści oszczerczych, zniesławiających, oszukańczych, lubieżnych, nieprzyzwoitych, pornograficznych lub dowolnych naruszających prawa do własności intelektualnej strony trzeciej lub jakiekolwiek innej. Nie wolno ci rościć sobie prawa do dowolnego znaku towarowego w Plikach zawartości lub ich pochodnych. Pliki zawartości nie zawierają kolekcji zdjęć lub innej zawartości nie dołączonej do oprogramowania AVWARE.

3. Własność intelektualna. Oprogramowanie oraz dowolne autoryzowane kopie wykonane przez Ciebie są własnością intelektualną i należą do AVWARE oraz jego dostawców. Struktura, organizacja oraz kod oprogramowania stanowią cenną tajemnicę handlową i poufną informację AVWARE oraz jej dostawców. Oprogramowanie jest chronione prawem, włącznie, ale nie wyłącznie z prawami autorskimi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, a także przez międzynarodowe traktaty. Za wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w dokumentacji, ta umowa nie daje Ci żadnych praw do własności intelektualnej oprogramowania, a wszystkie prawa niewyraźnie przyznane są zastrzeżone dla AVWARE i jej dostawców.

4. Ograniczenia.

4.1 Uwagi. Nie możesz kopiować oprogramowania za wyjątkiem przypadków opisanych w Sekcji 2. Każda dozwolona kopia oprogramowania, którą wykonasz musi zawierać te same prawa autorskie oraz inne uwagi dotyczące własności, które pojawią się w Oprogramowaniu.

4.2 Żadnych modyfikacji. Nie możesz modyfikować, adaptować ani tłumaczyć Oprogramowania. Nie wolno Ci dokonywać inżynierii wstecznej, rekompilacji, deasemblacji lub w inny sposób próbować poznać kodu źródłowego oprogramowania.

4.3 Nie wolno sprzedawać osobno. W skład oprogramowania mogą wchodzić różne aplikacje, narzędzia oraz komponenty, może ono wspierać różne platformy oraz języki i może być dostarczane za pomocą rozmaitych mediów w wielu kopiach. Jednakże, Oprogramowanie jest zaprojektowane i rozprowadzane jako pojedynczy produkt i tak powinno się z niego korzystać o czym mowa w Sekcji 2. Nie musisz używać wszystkich elementów Oprogramowania, ale nie wolno Ci sprzedawać jego komponentów w celu wykorzystania na innych stanowiskach komputerowych. Nie wolno Ci rozdzielać lub przepakowywać Oprogramowania w celu rozpowszechniania, przenoszenia lub ponownej sprzedaży.

4.4 Zakaz przenoszenia. NIE WOLNO WYNAJMOWAĆ, WYDZIERŻAWIAĆ, SPRZEDAWAĆ, UDZIELAĆ SUBLICENCJI, PRZYPISYWAĆ LUB PRZENOSIĆ SWOICH PRAW DO OPROGRAMOWANIA LUB DOKONYWAĆ AUTORYZACJI DOWOLNEJ JEGO CZĘŚCI CELEM SKOPIOWANIA NA KOMPUTER INNEJ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ OPRÓCZ WYJĄTKÓW OPISANYCH TUTAJ. Jednakże wolno przenosić wszystkie swoje prawa do użytkowania Oprogramowania na inną osobę fizyczną lub prawną pod warunkiem: (a) dokonane zostanie również przeniesienie (i) tej umowy, (ii) numeru seryjnego, Programu wraz z dołączonym oprogramowaniem i sprzętem, zainstalowanego lub znajdującego się w pakiecie z programem, włączając w to wszystkie kopie, uaktualnienia, aktualizacje oraz poprzednie wersje i (iii) wszystkie kopie czcionek programu prze-konwertowane na inne formaty dla osób fizycznych lub prawnych; (b) nie możesz zachować żadnych uaktualnień, aktualizacji lub kopii wraz z kopiami zapasowymi na komputerze; oraz (c) strona otrzymująca akceptuje zasady i warunki tej umowy oraz wszystkie inne zasady i warunki na jakich zakupiłeś ważną licencję Programu. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, NIEWOLNO PRZENOSIĆ OSOBISTEJ KOPII PROGRAMU. Przed transferem AVWARE może zażądać od Ciebie i strony otrzymującej potwierdzenia na piśmie twojego zastosowania się do umowy, dostarczenia AVWARE waszych informacji osobowych oraz zarejestrowania jako końcowi użytkownicy Programu. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z AVWARE's Customer Support.

5. Aktualizacje. Jeżeli Program jest uaktualnieniem lub aktualizacją poprzedniej wersji programu AVWARE, musisz posiadać ważną licencję na poprzednią wersję, aby używać aktualizacji lub uaktualnienia. Po zainstalowaniu takiej aktualizacji lub uaktualnienia, możesz kontynuować użytkowanie dowolnej poprzedniej wersji w zgodzie z Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego tylko jeśli (a) aktualizacje i uaktualnienia oraz wszystkie poprzednie wersje są zainstalowane na tym samym urządzeniu, (b) poprzednie wersje lub kopie nie są transferowane do innej strony lub urządzenia dopóki wszystkie kopie aktualizacji lub uaktualnienia również nie zostaną przetransferowane do takiej strony lub urządzenia i (c) przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie zobowiązania, jakie AVWARE może mieć do wspierania poprzednich wersji mogą wygasnąć od momentu, w którym dostępne są aktualizacje lub uaktualnienia. Po zainstalowaniu aktualizacji lub uaktualnień nie będzie możliwe dalsze użytkowanie poprzednich wersji. Możesz otrzymać licencję na uaktualnienia i aktualizacje od AVWARE na dodatkowych lub innych warunkach.

6. OGRANICZONA GWARANCJA. AVWARE udziela gwarancji osobie fizycznej lub prawnej, która najpierw zakupi licencję na oprogramowanie do użytku zgodnie z warunkami niniejszej umowy, że Oprogramowanie będzie działać zgodnie z Dokumentacją przez trwający dziewięćdziesiąt dni (90) okres od otrzymanie Programu jeżeli użytkowane na zalecanym systemie operacyjnym oraz konfiguracji sprzętowej. Mniej znaczące odchylenia od Dokumentacji nie stanowią podstawy do roszczenia gwarancyjnego. TA OGRANICZONA GWARANCJA NIE DOTYCZY POPRAWEK, EWALUACJI ORAZ OSOBISTYCH KOPI PROGRAMU (Zob. Sekcja 13). Wszystkie roszczenia gwarancyjne muszą być, wraz z dowodem zakupu, zgłoszone do AVWARE Customer Support w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni. Wejdź na strony Customer Support https://timelapsetool.com, aby uzyskać więcej informacji odnośnie postanowień gwarancyjnych. Jeżeli program odbiega w znacznym stopniu od opisu w Dokumentacji, całkowita odpowiedzialność prawna AVWARE, jego filii oraz zadośćuczynienie będą ograniczone albo, w przypadku AVWARE, do wymiany egzemplarza Programu lub zwrotu kosztów za licencję.

7. ZRZECZANIE SIĘ. DOTYCHCZASOWA OGRANICZONA GWARANCJA TO JEDYNA GWARANCJA USTANOWIONA PRZEZ AVWARE Z ODDZIAŁAMI I STANOWI JEDYNA FORMĘ ZADOŚĆUCZYNIENIA OD AVWARE, JEGO ODDZIAŁÓW ZA NARUSZENIA GWARANCJI DOSTAWY. ZA WYJĄTKIEM DOTYCHCZASOWEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI ORAZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WARUNKÓW, ZAŻALENIA LUB WARUNKÓW DO TEGO STOPNIA TYM SAMYM NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE DLA CIEBIE I TWOJEGO OBSZARU JURYSDYKCYJNEGO, AVWARE ORAZ JEJ ODDZIAŁY I DOSTAWCY DOSTARCZAJĄ OPROGRAMOWANIE I UMOŻLIWIAJĄ DOSTĘP DO DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ I SERWISÓW ONLINE, TAKIMI JAKIMI SĄ, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I JEDNOZNACZNYM ZRZECZENIEM SIĘ INNYCH GWARANCJI, WARUNKÓW, ZAŻALEŃ LUB POSTANOWIEŃ, WYRAŻNYCH I DOROZUMIANYCH, CZY TO PRZEZ STATUT, PRAWO POWSZECHNE, ZWYCZAJ, ZASTOSOWANIE LUB INNY SPOSÓB JAK W KAŻDEJ SPRAWIE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, WYDAJNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB POSTRONNYCH, INTEGRACJI, ZDATNOŚCI DO HANDLU, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI W DOWOLNYM, KONKRETNYM CELU. Postanowienia w Sekcjach 7 i 8 będą obowiązywać po przerwaniu umowy, jakkolwiek spowodowanym, ale to nie implikuje lub nie ustanawia żadnego ciągłego prawa do użytkowania Programu po przerwaniu Umowy.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYM WYPADKU AVWARE LUB JEJ ODDZIAŁY ORAZ DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLIEK STRATĘ, USZKODZENIE, ROSZCZENIA LUB KOSZTA WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI ZNACZĄCYMI, POŚREDNIMI LUB PRZYPADKOWYMI USZKODZENIAMI, JAKIEKOLWIEK STRATY PROFITÓW, OSZCZĘDNOŚCI, WŁĄCZAJĄC W TO DOWOLNE USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z TYMCZASOWEGO ZAPRZESTANIA DZIAŁALNOŚCI, USZCZERBKU NA ZDROWIU LUB NIEMOŻNOŚCI WYKONYWANIA DOWOLNEGO OBOWIĄZKU ZACHOWANIA OSTROŻNOŚCI LUB ROSZCZEŃ ZE STRONY OSÓB POSTRONNYCH NAWET JEŚLI PRZEDSTAWIECIEL AVWARE ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI POJAWIENIA SIĘ TAKIEJ STRATY, USZKODZENIA, ROSZCZENIA LUB KOSZTÓW. POWYŻSZE OGRANICZENIA I POMINIĘCIA STOSOWANE SĄ DO GRANIC DOZWOLONYCH PRAWNIE PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE TWOJEGO OBSZARU JURYSDYKCYJNEGO. ŁĄCZNA ODPWIEDZIALNOŚĆ, AVWARE'S ORAZ JEJ ODDZIAŁÓW I DOSTAWCÓW W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ ZOSTANIE OGRANICZONA, O ILE W OGÓLE BĘDZIE, DO KWOTY PŁACONEJ ZA PROGRAM. TO OGRANICZENIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIE NAWET W PRZYPADKU ZASADNICZEGO LUB ISTOTNEGO NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY LUB ZASADNICZEGO LUB MATERIALNEGO NARUSZENIA JEJ ZASAD. Żaden punkt umowy nie ogranicza prawnej odpowiedzialności AVWARE's wobec Ciebie w przypadku śmierci lub osobistego kalectwa spowodowanych niedbalstwem AVWARE's lub oszustwem. AVWARE występuje w imieniu swoich oddziałów i dostawców w celu zrzeczenia, wykluczenia lub ograniczenia zobowiązań, gwarancji oraz odpowiedzialności, ale w żadnym innym aspekcie i celu. Aby uzyskać dalsze informacje, proszę obejrzeć informacje dotyczące jurysdykcji na końcu tej umowy lub skontaktować się z Customer Support.

9. Prawo właściwe. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana oraz egzekwowane zgodnie z prawem stanu Federacja Rosyjska bez odniesienie do zasad i zasad konfliktu prawnego W granicach ustanowionych przez prawo, postanowienia niniejszej Umowy mogą zastępować wszelkie postanowienia jednolitego Kodeksu prawa handlowego jako przyjęte lub mające zastosowanie do Produktu pod każdą właściwą jurysykcją. Niniejsza umowa nie może podlegać Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której zastosowanie jest jednoznacznie wyłączone i wykluczone. Federalne i stanowe sądy w Bałaszycha, będą miały wyłączne prawo do rozsądzania sporów wynikających z Umowy. Wyrażasz zgodę na wykonanie Umowy w Stanie Bałaszycha oraz na to, że dowolna czynność, spór, niejasność lub roszczenie mogące wynikać z tej Umowy lub bezpośrednio z kwestii powiązanych z tą umową lub rzekome jej zerwanie, spowoduje wniesienie oskarżenia wyłącznie do sądu federalnego lub stanowego w stanie Bałaszycha a Ty, w granicach przewidzianych przez prawo właściwe, niniejszym zrzekasz się prawa do zmiany miejsca na jakikolwiek stan, hrabstwo, dzielnice, obszary jurysdykcyjne; jednakże pod warunkiem, że AVWARE jako ubiegające się będzie upoważniona do rozpoczęcie postępowania sądowego w dowolnym sądzie właściwym danego obszaru jurysdykcyjnego.

10. Postanowienia ogólne. Jeżeli dowolna część niniejszej umowy jest nieważna i niewykonalna nie będzie miała wpływu na ważność pozostałej treści umowy, która pozostanie ważna i wykonalna stosownie do warunków. Ta umowa nie spowoduje uszczerbku na ustawowym prawie, dowolnej strony określającej się jako konsument. Na przykład, dla konsumentów z Nowej Zelandii, którzy wejdą w posiadania Programu na użytek własny, na obszarze własnego państwa lub we własnym gospodarstwie domowym (nie do celów biznesowych), ta umowa podlega postanowieniom ustawy o gwarancjach dla klientów. Niniejsza Umowa może być zmodyfikowana tylko za pomocą pisma, na którym widnieje podpis autoryzowanego agenta AVWARE. Angielskojęzyczna wersja niniejszej umowy będzie wykorzystywana do jej interpretacji lub konsultowania. To cała treść umowy pomiędzy AVWARE a tobą dotycząca Programu i zastępuje jakieklowiek wcześniejsze oświadczenia, dyskusję, przedsięwzięcia, komunikację albo reklamę odnoszącą się do Programu

11. Zgodność z Licencją. Jeżeli jesteś firmą, przedsiębiorstwem lub organizacją, wyrażasz zgodę, że na wniosek AVWARE lub jego autoryzowanego przedstawiciela w ciągu trzydziestu (30) w pełni udokumentować i uwierzytelnić, że użycie dowolnego i wszystkich programów AVWARE w żądanym czasie jest w zgodzie ze stosowną licencją od AVWARE.

12. Prywatność i ujawnianie informacji. AVWARE nie gromadzi danych osobowych, za wyjątkiem adresów e-mail, takich jak imiona, numery ubezpieczeń społecznych, adres, płeć, afiliacje, wiek, wzrost, waga, zdjęcia do dowodu itd. Twój adres e-mail zostanie wykorzystywany tylko do komunikowania się z Tobą w celu rozwiązania problemu albo przedstawienia promocji AVWARE. Jeżeli z własnej woli dostarczysz nam danych osobowych dla celów innych promocji oraz konkursów, nie będziemy sprzedawać ani udostępniać ich osobom postronnym.

12.1. Statystyki zbiorcze użytkowania aplikacji. Gromadzimy anonimowe zbiorcze statystyki użytkowania aplikacji oraz opcji konfiguracyjnych. Używamy tych informacji, aby określić jak użytkownicy posługują się aplikacjami, jak często określona właściwość jest wykorzystywana itd. Te informacje są używane z formie zbiorczej, aby pomóc nam poprawić wartość aplikacji i ustanowić priorytety dla przyszłych funkcji.

13. Wyjątki i postanowienia szczególne. Ta sekcja określa szczególne postanowienia odnoszące się do pewnych komponentów Programu, jak również ograniczone wyjątki do powyższych warunków oraz postanowień. Do momentu, w którym dowolne postanowienie niniejszej sekcji jest w sprzeczności z innym warunkiem lub postanowieniem tej umowy ta sekcja je zastępuje.

13.1. Dodatkowe postanowienia dotyczące Przedpremierowych kopi oprogramowania. Ta sekcja ma zastosowanie jeżeli program jest w wersji przedpremierowej lub beta ("Przedpremierowe kopie oprogramowania"). Przedpremierowe kopia oprogramowania to wersja, która nie jest finalnym produktem AVWARE, i może zawierać bugi, błędy oraz inne problemy mogących spowodować awarie systemowe lub utratę danych. AVWARE może nigdy nie wydać komercyjnej wersji przedpremierowej kopi programu. Jeśli otrzymałeś przedpremierową kopie programu zgodnie z oddzielną umową na piśmie, taką jak AVWARE Agreement for Unreleased Products, to taka umowa określa również zasady użytkowania twojej kopi programu. Zwrócisz lub zniszczysz wszystkie Przedpremierowe lub komercyjne kopie na żądanie AVWARE lub w przypadku wydania przez AVWARE komercyjnej wersji oprogramowania.

UŻYWASZ KOPI PRZEDPREMIEROWEJ NA WŁASNE RYZYKO. PRZECZYTAJ SEKCJE 7 I 8, ABY POZNAĆ ZASTRZEŻENIA GWARANCJI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU KOPI PRZEDPREMIEROWYCH.

13.2. Dodatkowe postanowienia dotyczące kopi osobistej lub ewaluacyjnej. Ta sekcja ma zastosowanie jeżeli Program posiada licencję jako kopia osobista lub ewaluacyjna. Program może posiadać ograniczoną funkcjonalność, a także być używany jedynie w celach osobistych lub testowych, a nie komercyjnych.

UŻYWASZ KOPI OSOBISTEJ LUB EWALUACYJNEJ NA WŁASNE RYZYKO. PRZECZYTAJ SEKCJE 7 I 8, ABY POZNAĆ ZASTRZEŻENIA GWARANCJI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRE OKREŚLAJĄ TESTOWE I OSOBISTE UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA.

13.3. AVWARE może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie z dowolnego powodu, w tym nie ograniczając się do przypadku rzeczywistego lub domniemanego niewłaściwego użyciu lub nadużycia przez użytkownika aplikacji lub usługi. Sekcje 7 i 8 pozostają w mocy po rozwiązaniu umowy.