Licenční smlouva koncového uživatele softwaru - Time-Lapse Tool

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. KOPÍROVÁNÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM VŠECH NEBO JAKÉKOLI ČÁSTI SOFTWARU PŘIJÍMÁTE VŠECHNY PRAVIDLA A PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TÉTO SMLOUVĚ. PŘEDEVŠÍM OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE: PODMÍNEK POUŽITÍ V SEKCI 2; OMEZENÍ PŘENOSNOSTI V SEKCI 4; ZÁRUKY V SEKCÍCH 6 A 7; ODPOVĚDNOSTI V SEKCI 8; A DÁLE ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍCH A VÝJIMEK V SEKCI 13. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TATO SMLOUVA JE PLATNÁ STEJNĚ JAKO JAKÁKOLIV JINÁ PÍSEMNÁ SMLOUVA VÁMI PODEPSANÁ. TATO SMLOUVA JE VYMAHATELNÁ VŮČI VÁM I VŮČI JAKÉMUKOLI PRÁVNÍMU SUBJEKTU, KTERÝ ZÍSKAL TENTO SOFTWARE A NA JEHOŽ ÚČET JE POUŽÍVÁN. NAPŘÍKLAD, POKUD HO POUŽÍVÁTE PRO VAŠEHO ZAMĚSTNAVATELE. POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, NEPOUŽÍVEJTE TENTO SOFTWARE. NAVŠTIVTE HTTPS://TIMELAPSETOOL.COM PRO INFORMACE O PODMÍNKÁCH A OMEZENÍCH PŘI VRÁCENÍ SOFTWARU A REFUNDACE PENĚZ.

SPOLEČNOST AVWARE A JEJÍ DODAVATELÉ VLASTNÍ VEŠKERÉ DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ K SOFTWARU. SOFTWARE JE LICENCOVÁN, NIKOLI PRODÁVÁN. AVWARE POVOLUJE KOPÍROVAT, STÁHNOUT, INSTALOVAT, ČI UŽÍVAT JINÉ VÝHODY Z FUNKČNOSTI NEBO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ SOFTWARU POUZE V SOULADU S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POUŽITÍ NĚKTERÝCH MATERIÁLŮ TŘETÍCH STRAN A SLUŽEB OBSAŽENÝCH NEBO PŘÍSTUPNÝCH PŘES SOFTWARE MŮŽE PODLÉHAT DALŠÍM PODMÍNKÁM, OBVYKLE K JSOU NALEZENÍ V SAMOSTATNÉ LICENČNÍ SMLOUVĚ, PODMÍNKÁCH POUŽITÍ NEBO V SOUBORU „READ ME“ ULOŽENÉHO V BLÍZKOSTI TAKOVÝCH MATERIÁLŮ A SLUŽEB.

SOFTWARE MŮŽE OBSAHOVAT AKTIVACI PRODUKTU A JINÉ TECHNOLOGIE NAVRŽENÉ K ZABRÁNĚNÍ NEAUTORIZOVANÉMU KOPÍROVÁNÍ. AKTIVAČNÍ TECHNOLOGIE MŮŽE ZABRÁNIT VAŠEMU POUŽITÍ SOFTWARU, POKUD NEDODRŽÍTE AKTIVAČNÍ PROCES POPSANÝ V DOKUMENTACI SOFTWARU.

1. Definice.

„Počítač“ znamená počítačové zařízení, které přijímá informace v digitální nebo podobné formě a manipuluje s ní pro dosažení konkrétního výsledku na základě posloupnosti instrukcí.

„Interní síť“ znamená soukromý proprietární síťový zdroj, který je přístupný pouze zaměstnancům a individuálním smluvním partnerům (tj. dočasným zaměstnancům), konkrétní společnosti nebo podobnému obchodnímu subjektu. Interní síť nezahrnuje internet nebo jinou komunitní síť otevřenou pro veřejnost, jako jsou skupiny, sdružení a podobné skupiny založené na členství nebo předplatném organizace.

„Povolený počet“ je jedna (1), pokud není uvedeno jinak v rámci platné licence udělené společností AVWARE.

„Softwarem“ se rozumí (a) veškeré informace, se kterými je poskytována tato smlouva, včetně a bez omezení na: (i) softwarové soubory společnosti AVWARE nebo třetích stran a jiné počítačové informace; (ii) vzorově obsažené fotografie, obrázky, zvuky, kliparty a další umělecká díla dodávané se Softwarem AVWARE. Nejsou-li od AVWARE nebo jiné třetí strany získány prostřednictvím samostatné služby („Soubory obsahu“); (iii) související, vysvětlující, písemné materiály a spisy („Dokumentace“); a (iv) písma; (b) jakékoli upravené verze a kopie, upgrady, updaty a doplnění k těmto informacím, které vám kdykoli poskytne společnost AVWARE, v rozsahu, který není uveden v samostatné smlouvě (souhrnně „Aktualizace“).

2. Softwarová licence. Pokud jste Software získali od společnosti AVWARE nebo od některého z jejích autorizovaných držitelů licencí a pokud budete dodržovat podmínky této smlouvy, společnost AVWARE vám udělí nevýhradní licenci k používání Softwaru způsobem a pro účely popsané v Dokumentaci, jak je dále uvedeno níže. Viz sekce 13, kde jsou uvedena konkrétní ustanovení týkající se určitého druhu licencí.

2.1 Obecné použití. Můžete nainstalovat a používat jednu kopii Softwaru až do Povoleného počtu kompatibilních počítačů; nebo

2.2 Přenosný nebo domácí počítač. Primární uživatel počítače, na kterém je Software nainstalován, může nainstalovat druhou kopii Softwaru pro své výhradní použití na přenosném počítači nebo na počítači umístěném u něj doma, za předpokladu, že Software na přenosném nebo domácím počítači není používán současně se Softwarem v primárním počítači.

2.3 Záložní kopie. Můžete si vytvořit přiměřený počet záložních kopií softwaru za předpokladu, že vaše záložní kopie nejsou nainstalovány nebo použity pro jiné než archivní účely.

2.4 Soubory obsahu. Pokud není uvedeno jinak v přidružených souborech „Read-Me“ u souborů obsahu, které mohou obsahovat specifická práva a omezení týkající se těchto materiálů, můžete soubory obsahu zobrazovat, upravovat, reprodukovat a také distribuovat. Nesmíte však distribuovat soubory obsahu samostatně (tj. v situacích, kdy jsou soubory obsahu primární hodnotou distribuovaného produktu). Soubory obsahu nesmí být použity k výrobě urážlivých, hanlivých, podvodných, neslušných, obscénních nebo pornografických materiálů, nebo jakýchkoli jiných materiálů, které porušují autorská práva třetích stran nebo jakýmkoli způsobem porušují zákon. V souborech obsahu nebo v dílech z nich odvozených nesmíte uplatňovat žádná práva na ochrannou známku. Soubory obsahu nezahrnují obrázky, fotografie nebo jiný obsah, který není součástí balíčku Softwaru AVWARE.

3. Duševní vlastnictví. Software a jakékoli autorizované kopie, které vytvoříte, jsou duševním vlastnictvím společnosti AVWARE a jejích dodavatelů. Struktura, organizace a kód softwaru jsou cenným obchodním tajemstvím a důvěrnými informacemi společnosti AVWARE a jejích dodavatelů. Software je chráněn zákonem, mimo jiné včetně autorských zákonů Ruské federace a dalších zemí, a ustanoveními mezinárodních smluv. Pokud zde není výslovně uvedeno jinak, tato smlouva vám neposkytuje jakákoli práva duševního vlastnictví k Softwaru a všechna práva, která nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje společnost AVWARE a její dodavatelé.

4. Omezení.

4.1 Upozornění. Software nesmíte kopírovat, s výjimkou případů uvedených v článku 2. Jakákoliv povolená kopie tohoto Softwaru, kterou vytvoříte, musí obsahovat stejná upozornění na autorská práva a další informace o vlastnictví, která se objevují v Softwaru nebo na něm.

4.2 Žádné úpravy. Software nesmíte upravovat, přizpůsobovat ani překládat. Nesmíte zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo se jinak pokoušet zjistit zdrojový kód Softwaru.

4.3 Zákaz rozdělování. Software může obsahovat různé aplikace, nástroje a komponenty. Může podporovat více platforem a jazyků a může být poskytován na více médiích nebo ve více kopiích. Nicméně Software je navržen a poskytnut jako jeden produkt k použití jako jeden produkt na počítači, jak je povoleno v sekci 2. Není nutné používat všechny součásti Softwaru, ale nesmíte oddělit jednotlivé součásti Softwaru pro použití na různých počítačích. Software nesmíte rozdělit nebo přebalit za účelem distribuce, převodu nebo dalšího prodeje.

4.4 Žádný přenos. SOFTWARE NESMÍTE PŮJČOVAT, PRONAJÍMAT, PRODAT, SUBLICENCOVAT, PŘIDĚLOVAT NEBO PŘEVÁDĚT SVÁ PRÁVA. TAKÉ NESMÍTE AUTORIZOVAT ŽÁDNOU ČÁST SOFTWARU, KTERÁ BY BYLA KOPÍROVÁNA DO JINÉHO POČÍTAČE FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH OSOB S VÝJIMKOU, KTERÁ MŮŽE BÝT POVOLENA ZDE. Můžete však převést všechna svá práva k používání Softwaru jiné fyzické nebo právnické osobě za předpokladu, že: (a) převádíte také (i) tuto smlouvu, (ii) sériové číslo (čísla), Software a veškerý další software nebo hardware dodávaný, zabalený nebo předinstalovaný se Softwarem, včetně všech kopií, upgradů, updatů a předchozích verzí, a (iii) všechny kopie písma Softwaru převedené do jiných formátů na takovou osobu nebo entitu; (b) vy neuchováváte žádné upgrady, updaty ani kopie, včetně záloh a kopií uložených v počítači; a (c) přijímající strana přijme podmínky této smlouvy a jakékoli další podmínky, za kterých jste zakoupili platnou smlouvu licence k Softwaru. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ NEMŮŽETE PŘEVÁDĚT OSOBNÍ VYDÁNÍ TOHOTO SOFTWARU. Před převodem může AVWARE vyžadovat, abyste vy a přijímající strana písemně potvrdili, že dodržujete tuto smlouvu, poskytnete AVWARE informace o sobě a zaregistrujete se jako koncoví uživatelé Softwaru. Další informace získáte od zákaznické podpory společnosti AVWARE.

5. Aktualizace. Pokud jde o upgrade nebo update předchozí verze Softwaru AVWARE, musíte vlastnit platnou licenci na předchozí verzi Softwaru, abyste mohli upgrade nebo update používat. Po instalaci updatu nebo upgradu můžete pokračovat v používání jakékoli takové předchozí verze v souladu s její licenční smlouvou s koncovým uživatelem, pouze pokud (a) upgrade nebo update a všechny předchozí verze jsou nainstalovány na stejném zařízení, (b) předchozí verze nebo jejich kopie nebudou převedeny na jiné strany nebo zařízení, pokud nebudou všechny kopie upgradů nebo updatů také převedeny na takovou stranu nebo zařízení a (c) berete na vědomí, že jakýkoli závazek, který může mít společnost AVWARE k podpoře předchozí verze, může být ukončen, jakmile bude upgrade nebo update k dispozici. Po instalaci updatu nebo upgradu není povoleno žádné jiné použití předchozích verzí. Upgrady a updaty vám může společnost AVWARE licencovat za dalších nebo jiných podmínek.

6. OMEZENÁ ZÁRUKA. Společnost AVWARE zaručuje fyzické nebo právnické osobě, která si poprvé zakoupí licenci na Software k použití v souladu s podmínkami této smlouvy, že Software bude v souladu s Dokumentací fungovat po dobu devadesáti (90) dnů po obdržení Softwaru, pokud bude používán na doporučeném operačním systému a konfiguraci hardwaru. Nepodstatné odchylky výkonu z Dokumentace nezakládají právo na záruku. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PATCHY, HODNOCENÍ A OSOBNÍ EDICE SOFTWARU (viz sekce 13). Veškeré záruční reklamace musí být spolu s dokladem o koupi uplatněny u zákaznické podpory AVWARE do této devadesáti (90) denní lhůty. Další informace o reklamacích naleznete na stránkách Zákaznické podpory na adrese https://timelapsetool.com. Pokud Software nefunguje zásadně v souladu s Dokumentací, bude veškerá odpovědnost AVWARE a jejích přidružených společností a vaše výhradní náprava bude omezena dle volby AVWARE buď na výměnu Softwaru nebo vrácení licenčního poplatku, který jste za Software zaplatili.

7. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI. PŘEDCHOZÍ OMEZENÁ ZÁRUKA PŘEDSTAVUJE JEDINOU ZÁRUKU, KTEROU SPOLEČNOST AVWARE A JEJÍ PARTNEŘI POSKYTUJÍ. STANOVUJE JEDINÉ A VÝHRADNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PRO AVWARE A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ DODAVATELE V PŘÍPADĚ PORUCH V ZÁRUCE. S VÝJIMKOU PŘEDCHOZÍ OMEZENÉ ZÁRUKY A VŠECH ZÁRUK, PODMÍNEK, ZASTOUPENÍ NEBO V ROZSAHU ZÁKONŮ PLATNÝCH VE VAŠÍ ZEMI, TY TÍMTO NEJSOU OMEZENY NEBO VYLOUČENY A MOHOU SE NA VÁS VZTAHOVAT, AVWARE A JEJÍ PARTNEŘI A DODAVATELÉ POSKYTUJÍ SOFTWARE A PŘÍSTUP KE VŠEM WEBŮM A ONLINE SLUŽBÁM TAK, JAK JSOU, S VEŠKERÝMI CHYBAMI A VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKAJÍ VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK, PODMÍNEK NEBO VYJÁDŘENÍ, VÝSLOVNÝCH NEBO IMPLICITNÍCH AŤ PODLE ZÁKONA, NEBO ZVYKOVÉHO PRÁVA, U VLASTNÍHO POUŽITÍ NEBO V JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VÝKON, BEZPEČNOST, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, INTEGRACI, PRODEJNOST, TICHÉ POUŽITÍ, USPOKOJIVOU KVALITU NEBO VHODNOST PRO JAKÝKOLIV KONKRÉTNÍ ÚČEL. Ustanovení sekcí 7 a 8 zůstanou v platnosti i po ukončení této smlouvy, ať už byla ukončena jakýmkoli způsobem. To však neznamená a ani nevytváří žádné další právo na používání Softwaru po ukončení této smlouvy.

8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMŮŽETE SPOLEČNOST AVWARE NEBO S NÍ SPOJENÉ DODAVATELE OBVINIT Z JAKÉKOLI ZTRÁTY, ŠKODY, NÁROKŮ NEBO NÁKLADŮ, A TO VČETNĚ JAKÝCHKOLI NÁSLEDNÝCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD, JAKÝCHKOLI ZTRACENÝCH ZISKŮ NEBO ZTRÁTY ÚSPOR, JAKÉKOLI ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘERUŠENÍ OBCHODU, OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO ZTRÁTY Z NEPLNĚNÍ JAKÉKOLI ŘÁDNÉ PÉČE ČI NÁROKŮ TŘETÍCH STRAN, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYL ZÁSTUPCE AVWARE NA MOŽNOST TAKOVÉ ZTRÁTY, ŠKODY, NÁROKŮ NEBO NÁKLADŮ UPOZORNĚN. PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ A VYLOUČENÍ PLATÍ V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY VE VAŠÍ JURISDIKCI. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI AVWARE A S NÍ SPOJENÝCH DODAVATELŮ V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU BUDE OMEZENA DO VÝŠE ČÁSTKY ZAPLACENÉ ZA SOFTWARE, POKUD SE ÚHRADA USKUTEČNILA. TOTO OMEZENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ ZÁKLADNÍHO NEBO ZÁVAŽNÉHO PORUŠENÍ NEBO PORUŠENÍ ZÁKLADNÍCH ČI ZÁVAŽNÝCH PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY. Nic v této dohodě neomezuje odpovědnost AVWARE vůči vám za smrt nebo úraz v důsledku nedbalosti AVWARE nebo podvodu (klamu). AVWARE jedná jménem svých partnerů a dodavatelů s cílem popřít, vyloučit a omezit závazky, záruky a odpovědnost, avšak v žádném jiném ohledu nebo za jakýmkoli jiným účelem. Další informace najdete v příslušných informacích pro jednotlivé země na konci této smlouvy, případně se obraťte na zákaznický servis.

9. Rozhodné právo. Tato smlouva se řídí a je vykládána a vymáhána v souladu s právními předpisy Ruské federace bez ohledu na kolizní normy a zásady. V rozsahu povoleném zákonem nahrazují ustanovení této smlouvy veškerá ustanovení Jednotného obchodního zákoníku přijatá nebo použitelná pro výrobky v jakýchkoli příslušných jurisdikcích. Tato dohoda se nebude řídit Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití je výslovně odmítnuto a vyloučeno. Federální a státní soudy v Balashikha mají výlučnou pravomoc rozhodovat jakékoli spory vyplývající z této smlouvy. Souhlasíte s tím, že tato smlouva bude uplatňována v Balashikha, a že jakékoli akce, spory, kontroverze nebo nároky, které mohou být zahájeny na základě této smlouvy, nebo vyplývající z této smlouvy nebo s ní související či údajné porušení smlouvy bude stíháno výlučně u federálních nebo státních soudů v Balashikha a vy se v rozsahu povoleném platným zákonem vzdáváte práva změnit místo konání na jakýkoli jiný stát, kraj, okres nebo jurisdikci; za předpokladu, že AVWARE má jako žalobce právo zahájit řízení, u kteréhokoli soudu s příslušnou jurisdikcí.

10. Obecná ustanovení. Pokud bude některá část této smlouvy shledána neplatnou a nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost zbývajících částí této smlouvy, která zůstane platná a vynutitelná podle jejích podmínek. Touto smlouvou nejsou dotčena zákonná práva žádné strany jednající jako spotřebitel. Například pro spotřebitele na Novém Zélandu, kteří získají software pro osobní, domácí či rodinné použití (nikoli pro obchodní účely), se na tuto smlouvu vztahuje zákon o zárukách pro spotřebitele. Tuto dohodu lze upravit pouze písemnou formou podepsanou oprávněným zástupcem společnosti AVWARE. Anglická verze této smlouvy bude verzí použitou při výkladu nebo konstrukci této smlouvy. Toto je celá dohoda mezi AVWARE a vámi týkající se Softwaru a nahrazuje veškerá předchozí prohlášení, diskuse, závazky, komunikace nebo reklamu týkající se Softwaru.

11. Soulad s licencemi. Pokud jste firmou, společností nebo organizací, souhlasíte s tím, že na žádost společnosti AVWARE nebo jejího oprávněného zástupce do třiceti (30) dnů plně zdokumentujete a potvrdíte, že používání veškerého softwaru AVWARE v době podání žádosti je v souladu s platnými licencemi od AVWARE.

12. Prohlášení o ochraně osobních údajů. AVWARE neshromažďuje osobní identifikovatelné údaje informace jako jsou jména, rodná čísla, adresy, genderová identita, orientace, věk, výška, váha, identifikační fotografie atd. kromě e-mailových adres. Vaše e-mailová adresa bude použita pouze ke komunikaci s vámi při řešení vašeho problému nebo propagační akce pouze z AVWARE. Pokud nám dobrovolně poskytnete jakékoli osobní údaje pro jiné propagační akce nebo soutěže, nebudeme je sdílet ani prodávat jiným třetím stranám.

12.1. Agregované využití a statistiky aplikace. Shromažďujeme anonymní agregované statistiky využití aplikací a možností konfigurace. Tyto informace používáme k určení toho, jak uživatelé používají aplikaci, jak často se používají určité funkce atd. Tyto informace se používají v souhrnné formě, aby nám pomohly zlepšit hodnotu aplikace a stanovit priority pro budoucí funkce.

13. Zvláštní ustanovení a výjimky. Tato část stanoví konkrétní ustanovení týkající se určitých komponent Softwaru, jakož i omezené výjimky z výše uvedených podmínek. V rozsahu, v jakém je jakékoli ustanovení v této části v rozporu s jakýmkoli jiným ustanovením nebo podmínkou v této smlouvě, nahradí tato část toto jiné ustanovení nebo podmínku.

13.1. Dodatečné podmínky Softwaru před vydáním. Pokud je Software v pre-komerčním vydání nebo v beta verzi Softwaru („Před vydáním Software“), pak platí tato část. Software před vydáním je verze před vydáním, nepředstavuje konečný produkt z AVWARE a může obsahovat vady, chyby a další problémy, které by mohly způsobit selhání systému nebo jiná selhání a ztrátu dat. AVWARE nemusí nikdy komerčně vydat Software před vydáním. Pokud jste obdrželi Software před vydáním na základě samostatné písemné smlouvy, jako je smlouva AVWARE pro nevydané produkty, pak se vaše užívání Softwaru rovněž řídí takovou smlouvou. Na žádost společnosti AVWARE nebo po komerčním vydání tohoto Softwaru společností AVWARE vrátíte nebo zničíte všechny kopie Softwaru před vydáním.

VAŠE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU PŘED VYDÁNÍM JE NA VLASTNÍ RIZIKO. VIZ SEKCE 7 A 8 PRO ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, KTERÝMI SE ŘÍDÍ SOFTWARE PŘED VYDÁNÍM.

13.2. Dodatečné podmínky pro hodnotící nebo osobní vydání. Pokud je Software licencován jako osobní edice nebo hodnotící, pak platí následující sekce. Software může obsahovat omezenou funkčnost a má být používán pouze pro osobní a hodnotící účely, nikoli pro vaše komerční účely.

VAŠE POUŽÍVÁNÍ HODNOTÍCÍ NEBO OSOBNÍ EDICE SOFTWARU JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. VIZ SEKCE 7 A 8 PRO ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, KTERÝMI SE ŘÍDÍ HODNOTÍCÍ A OSOBNÍ EDICE SOFTWARU.

13.3. Společnost AVWARE může smlouvu kdykoli ukončit z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně jakéhokoli skutečného nebo domnělého zneužití nebo zneužívání aplikace nebo služby vámi. Sekce 7 a 8 zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy.